Főoldal > Karrier > Adatvédelmi tájékoztató

GDPR nyilatkozat

”LÁNG” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

tájékoztató az álláshirdetésre jelentkezők személyes adatainak kezeléséről

 

”LÁNG” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 156., Cg. 01-09-725574; a továbbiakban: „Társaság”) ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az álláshirdetésre jelentkezőket a személyes adataik kezeléséről. A Társaság azt feltételezi, hogy jelentkezések benyújtásával a jelentkezők azt kérik a Társaságtól, hogy a Társaság a jelentkezést az esetleges munkaszerződés megkötésével összefüggésben dolgozza fel, kezelje az ezzel összefüggésben kapott és keletkező adatokat és tegye meg a szükséges lépéseket a jelentkezés elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatban.

 

 1. 1.      A kezelt adatok

A Társaság az álláshirdetésre jelentkező alábbi személyes adatait kezeli:

a)     az álláshirdetésre jelentkező által beadott pályázati anyag tartalma (így különösen: az önéletrajz, a kísérőlevél, az email tartalma);

b)     valamint – amennyiben a jelentkezőt személyes interjúra kiválasztják - az álláshirdetésre jelentkező által a személyes interjú során megadott információk;

c)      az álláshirdetésre jelentkezővel folytatott, írásbeli kommunikáció (pl. email levelezés) tartalma.

 1. 2.     Az adatkezelő adatai

Az álláshirdetésre jelentkező személyes adatait a Társaság kezeli, melynek adatai az alábbiak:

 • cégnév: ”LÁNG” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1138 Budapest, Váci út 156.
 • cégjegyzékszám: 01-09-725574
 • képviseli: Forrai Péter ügyvezető és Paksiné Huszár Mónika cégvezető
 • elérhetőség: webshop-gdpr@langauto.hu

 

 1. 3.     Az adatvédelmi tisztviselő adatai

A Társaság adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat.

 1. 4.     A személyes adatok tervezett kezelésének célja

A Társaság az álláshirdetésre jelentkező személyes adatait az alábbi célokból tervezi kezelni:

a)     az álláshirdetésre jelentkezők közül azon jelentkező kiválasztása, akit a Társaság a meghirdetett állásra alkalmazni kíván, állásajánlat tétele a kiválasztott jelentkező részére, a kiválasztott jelentkező elfogadása esetén munkaszerződés megkötése, a többi jelentkező jelentkezésének az elutasítása; illetőleg döntés az álláshirdetés esetleges visszavonásáról;

b)     jogszabályi megfelelés, így különösen az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. előírásainak való megfelelés.

 1. 5.     A személyes adatok tervezett kezelésének jogalapja

A Társaság tervezett adatkezelésének a jogalapja az alábbi:

a)     az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk b) pontja, azaz az adatkezelés az esetleges munkaszerződés megkötését megelőzően a jelentkező kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

b)     a GDPR 6. cikk c) pontja, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c)      a GDPR 9. cikk b) pontja, azaz az adatkezelés a Társaságnak az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv-ből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából szükséges.

 1. 6.     Címzettek kategóriái, amelyek részére a jelentkezők személyes adatai átadásra kerülnek

A Társaság a jelentkező személyes adatait az alábbi kategóriákba eső címzettek részére tervezi átadni:

a)     a Társaság információtechnológiai rendszereinek üzemeltetői;

b)     a Társaság ügyvédje, jogi képviselője;

c)      a mindenkor illetékes állami hatóságok.

 1. 7.     A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó szempontok

A Társaság a jelentkező személyes adatait a 4. bekezdés a) pontja szerinti célból addig az időpontig tervezi kezelni, amíg a meghirdetett állás betöltésre kerül, vagy ameddig az álláshirdetés visszavonásra nem kerül.

A Társaság a jelentkező személyes adatait a 4. bekezdés b) pontja szerinti célból a meghirdetett állás betöltését vagy az álláshirdetés visszavonását követő 5 évig tervezi kezelni tekintettel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv-ből fakadó igények elévülési idejére.

 1. 8.     Az álláshirdetésre jelentkezők adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az álláshirdetésre jelentkező jogosult

a)     az adatkezelésről tájékoztatást kérni;

b)     a rá vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;

c)      a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérni;

d)     a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni;

e)      a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni;

f)      a rá vonatkozó személyes adatok hordozható formában való kiadását és továbbítását kérni;

g)     tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.

  

 1. 9.     A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül az álláshirdetésre jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az álláshirdetésre jelentkező megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarország területén az alábbi felügyeleti hatóság jár el:

 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Faxszám: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A honlap URL-je http://www.naih.hu 

 1. 10.  Az adatszolgáltatás jellege

Értelemszerűen a Társaság álláshirdetésére a jelentkezés nem kötelező. Amennyiben az álláshirdetésre jelentkező nem ad meg személyes adatot a jelentkezésében (pl. nem csatol önéletrajzot a jelentkezéséhez), ez azzal a lehetséges következménnyel járhat, hogy a Társaság nem tudja megfelelően felmérni a jelentkező alkalmasságát és így a Társaság elutasítja a jelentkezést.

Központi kapcsolat

06 (1) 451-9666
eCat Elektronický katalog
A Rhiag csoport tagja Rhiag